top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN :

 

 

Geschillencommissie reizen vzw

Artikel 1: Toepassingsgebied.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod
§ 1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens, duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§ 2 De reisorganisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
§ 3 Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht:
§ 1 voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot -bemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mee te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
§2 ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reiziger schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.
b) naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorig lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die in rekening gebracht worden.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract
§1 Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganistor ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§2 Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
§3 Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis
§1 De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
§2 De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
§3 De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 30 juni 2001 golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 30 juni 2001 bekend waren.

Artikel 7: Betaling van de reissom
§1 Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon (30%) van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 125 e per persoon.
§2 Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
§3 Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
§1 De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en in voorkomend geval de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
§2 De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis
§1 Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
§2 De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
§3 Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
§4 Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis
§1 Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1 ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke over betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorgani-sator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
2 ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
§2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
1 de reisorganistor de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
2 de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
§1 Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
§2 Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
§3 Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganistor hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganistor en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, er voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
§2 De reisorganisator is voor de daden en nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheid.
§3 Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
§4 Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van derving van het reisgenot beperkt tot tweemaal de reissom.
§5 Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganistor en/of genoemde bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
§1 Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.
§2 Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich -in deze volgorde- wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisorganisator.
§3 Na de reis: werd er een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen
§1 Er ontstaat een ‘geschil’ wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen de 4 maanden vanaf het einde van het reiskontrakt, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
§2 Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geshillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels. Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling van het geschil voor de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de inleiding van de zaak aan de gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van de Geschillencommissie op de hoogte te brengen dat hij de zaak niet door de Geschillencommissie wenst te behandelen.
§3 De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek (Art. 1676 tot en met 1723). Deze uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
§4 Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
§5 Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

 

Bijzondere reisvoorwaarden Free Out Travel Club
De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13 van de algemene voorwaarden, zijn als volgt bepaald :
- Voor een annulering méér dan 30 dagen vóór vertrek 10 % van de totale reissom, met een minimum van 40 EURO
- Voor een annulering vanaf 30 dagen tot en met 20 dagen vóór vertrek 25 % van de totale reissom.
- Voor een annulering vanaf 19 tot en met 10 dagen vóór vertrek 50 % van de totale reissom.
- Voor een annulering vanaf 9 dagen vóór vertrek of in geval van niet - aanmelding bij vertrek 100 % van de totale reissom 

 

Betaling van de reis :

Al onze reizen dienen voor vertrek voldaan te zijn. Bij laattijdige betaling rekenen wij verwijlintresten aan.

1 maand na factuurdatum 2% van de totale reissom

2 maanden na factuurdatum 5% van de totale reissom

3 maanden na factuurdatum 10% van de totale reissom

Later dan 3 maanden wordt het dossier overhandigd aan onze advocaat. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd

bottom of page